در صورت وارد نکردن شماره تماس مسافر عواقب با آژانس صادر کننده ميباشد
در صورت وارد نکردن شماره تماس مسافر عواقب با آژانس صادر کننده ميباشدسایر اعلانات