قابل توجه آژانس هاي همکار ومسافرين بيمار
قابل توجه همکاران محترم و مسافران مسافريني که بيمار و يا براي معالجه ويا باردار ميباشند اخذ مجوز از پزشک هواپيمايي  الزامي ميباشد در صورت عدم پذيرش مسافر مسوليت با آژانس صادر کننده ميباشد .سایر اعلانات