✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ ✈️✈️✈️✈️✈️✈️ 💥 *برقراري مجدد پرواز کرمانشاه کيش کرمانشاه*💥 ✅ *از تاريخ ۱۹ ارديبه
✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ ✈️✈️✈️✈️✈️✈️ 💥 *برقراري مجدد پرواز کرمانشاه کيش کرمانشاه*💥 ✅ *از تاريخ ۱۹ ارديبهشت* ✅ *روزهاي:يکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه ، جمعه* *اميد پرواز اوج* 🟠 Www.opo24.ir 🟠 02177502991 🟠 02177508367سایر اعلانات