برقراري پرواز کيش کرمانشاه کيش روزهاي يکشنبه وچهارشنبه با هواپيمايي زاگرس
برقراري پرواز کيش کرمانشاه  کيش روزهاي يکشنبه وچهارشنبه با هواپيمايي  زاگرسسایر اعلانات