قوانين کنسلي بليط سيستمي پروازهاي داخلي(شامل پروازهاي چارتر نميباشد)سایر اعلانات