اطلاعيه در مورد صدور بليط براي مسافرين بار دار

مسافر باردار : 

بارداري اول :

در صورتي که پرواز کمتر از دو ساعت باشد، مسافر بايد تا انتهاي هفته 32 گواهي پزشک معالج با درج سن بارداري و تخمين تاريخ زايمان به همراه داشته باشد.

در صورتي که پرواز بيشتر از دو ساعت باشد، مسافر بايد تا انتهاي هفته 28 گواهي پزشک معالج با درج سن بارداري و تخمين تاريخ زايمان به همراه داشته باشد.

از هفته 28 تا 35 مسافر بايد داراي گواهي پزشک معتمد هواپيمايي کاسپين را به همراه داشته باشد.

بارداري دوم به بعد : 

با هر زمان پروازي تا انتهاي هفته 28 ، مسافر بايد گواهي پزشک معالج با درج سن بارداري و تخمين تاريخ زايمان به همراه داشته باشد

درغير اينصورت آژانس هيچ گونه تعهدي به مسافر ويا آژانس همکار ندارد.




سایر اعلانات