قابل توجه کليه آژانس ها و مسافرين
قابل توجه کليه آژانس ها و مسافرين
قبل از پر کردن " فرم استرداد وجه " از کنسل شدن بليط خود بر روي سيستم فروش اطمينان کامل حاصل فرمائيد.
ثبت کردن فرم " استرداد وجه " قبل ارکنسلي بليط هيچگونه تعهدي را براي شرکت اميد پرواز اوج ايجاد نمي کند .سایر اعلانات